St Mary the Protectress Ukrainian Autocephalous Orthodox Church
3176 St Paul Blvd
Rochester, NY 14617-3433
Welcome

Welcome to St Mary the Protectress Ukrainian

Autocephalous Orthodox Church

Our church follows the Julian (old) calendar.  All Orthodox Christians are welcome and encouraged to participate in the Blessed Sacraments of Repentance and Eucharist.

On this site you will find information about our church, the Orthodox faith, and events taking place in our parish.  We welcome new parishioners and always look forward to meeting you in person.  We sincerely hope that you will find this site helpful.  If you have any questions about our church, please feel free to contact Father Igor Krekhovetsky or Nick Sztanko, Parish Council president via email using this site.

 

Наша Церква дотримується Юліанського (старого стилю) календара. Всі Православні християни запрошуються і можуть брати участь в Святих Тайнах Покаянні і Євхаристії.

На цім сайті Ви знайдете інформацію про нашу Церкву, Православну віру і про всі події, які відбуваються в нашій парафії.  Ми завжди раді новим парафіянам і раді познайомитися з Вами персонально. Ми щиро надіємось, що цей сайт допоможе вам. Якщо Ви маєте якісь питання про нашу Церкву, Ви можете звернутися до отця Ігора Креховецького, або до голови парафіальної управи Микола Штанько.

November 2020 Liturgical Schedule

St. Demitrius (November 8)

St. Demitius -November 8

BiographyDmitry was the son of a Roman proconsul in Thessaloniki (modern name Тhessaloniki). It was the third century of Christianity, the persecution of Christians intensified. St. Dmitry's parents were secret Christians. In home of proconsul was a secret church and the boy was secretly baptized there. Dmitry received a Christian education. When his father died, and Dmitry became an adult, Emperor Galerius, who took the throne in 305, summoned him to himself and, convinced of his education and military-administrative abilities, appointed him to replace his father as proconsul of the Thessalonniki region. The main task set before the young strategist was to defend the city from barbarians and prevent the destruction of Christianity. Interestingly, among the barbarians who posed a threat to the Romans, an important place occupied by our slav ancestors, who gladly settled on the Thessalonician Peninsula. It is believed that Dmitry's relatives were of Slavic origin. As for Christians, the will of the emperor was expressed unequivocally: "Send to death anyone who calls the name of Crucified. The emperor had no idea, appointing Dmitry, which wide road would be opened for him to preach the Christian gospels. Having accepted the appointment, Dmitry returns to Thessaloniki and immediately, on the same day, declares that he is a Christian, and, before all, glorified our Lord Jesus Christ. Instead of persecuting Christians, he began to openly teach the inhabitants of the city the Christian faith and eradicate idolatry and pagan customs.

After the growth of his veneration as saint, the city of Thessaloniki suffered repeated attacks and sieges from the Slavic peoples who moved into the Balkans, and Demetrius was credited with many miraculous interventions to defend the city. Hence later traditions about Demetrius regard him as a soldier in the Roman army, and he came to be regarded as an important military martyr. Unsurprisingly, he was extremely popular in the Middle Ages. Disputes between Bohemond I of Antioch and Alexios I Komnenos appear to have resulted in Demetrius being appropriated as patron saint of crusading.

The author of the life of St. Dmitry Metafrast says that for Thessalonniki, in his boundless loyalty to the Savior, Demetrius became "the second Apostle Paul", because it was the "Apostle of nations" who founded in this place the first community of believers in the interior of the Basilica in honor of St. Demetrius of Thessalonniki.

                                                                          ====================================================

БіографіяДмитро був сином римського проконсула у Фессалоніках (сучасна назва Салоніки, слов'янська назва — Солунь). Ішло вже третє століття християнства, гоніння християн посилювалось. Батько й мати св. Дмитра були таємними християнами. У таємній домашній церкві, яка була в домі проконсула, хлопчик був охрещений. Дмитро одержав християнське виховання. Коли помер батько, а Дмитро став уже повнолітнім, імператор Галерій, який вступив на престол в 305 році, викликав його до себе й переконавшись у його освіті й військово-адміністративних здібностях, призначив на місце батька проконсулом Фессалонікійської області. Головне завдання, поставлене перед молодим стратегом, полягало в обороні міста від варварів і знищенні християнства. Цікаво, що серед варварів, які несли загрозу римлянам, важливе місце посідали наші предки слов'яни, які радо оселювались на Фессалонікійському півострові. Існує думка, що родичі Дмитра були слов'янського походження. Щодо християн, то воля імператора була висловлена однозначно: «Посилай на смерть кожного, хто закликає ім'я Розіп'ятого». Імператор навіть гадки не мав, призначаючи Дмитра, яку широку дорогу відкриває йому для сповідування християнських подвигів. Прийнявши призначення, Дмитро повертається у Фессалоніки й відразу, у той же день, заявляє, що він християнин, і перед усіма прославив Господа Нашого Ісуса Христа. Замість того, щоб переслідувати християн, він став відкрито навчати мешканців міста християнській вірі та викорінювати ідолопоклонство та поганські звичаї.

Після зростання свого венеризація як святого, місто Салоніки зазнало неодноразових нападів і облог зі слов'янських народів, які переїхали на Балкани, а Димитрію приписували багато чудесних втручань для захисту міста. Звідси пізніше традиції про Димитрія розглядають його як солдата в римському війську, і він прийшов, щоб його розцінили як важливого військового мученика. Не дивно, що він був надзвичайно популярний в середні віки. Суперечки між Богемондом I з Антіохії і Алексіосом I Комніносом, схоже, призвели до того, що Димитрій був привласнений як покровитель хрестового походу.

Автор життя святого Дмитра Метафраст каже, що він став для Фессалонік у своїй безмежній вірності Спасителю «другим апостолом Павлом», бо саме «апостол народів» колись заснував в цьому місці першу громаду віруючих Інтер'єр Базиліки на честь святого Димитрія Солунського.


CONDITIONAL RETURN TO PARISH CHURCHES DURING THE COVID19/CORONAVIRUS THREAT

STATEMENT OF THE COUNCIL OF BISHOPS OF THE UOC OF THE USA AND DIASPORA TO ALL CLERGY AND FAITHFUL OF THE CHURCH:

For the latest directives from the hierarchs of the Ukrainian Orthodox Church of the USA, visit the following website:  https://www.uocofusa.org/news_200302_1

За останніми директивами від Ієрархів Української Православної Церкви США відвідайте такий веб-сайт:  https://www.uocofusa.org/news_200302_1

Our thanks to our generous parishioners and friends during the pandemic.

THANK YOU FOR YOUR DONATIONS

Thank you to all our parishioners and friends who continue to support our parish in this difficult time by sending donations by mail. Please mail your contributions to St. Mary the Protectress Ukrainian Orthodox Church (3176 St. Paul Blvd, Rochester NY 14617). 

 

Дякуємо всім нашим парафіян і друзям, які продовжують підтримувати нашу парафію в цей важкий час шляхом відправки пожертвувань поштою. Будь ласка, надішліть почтою свій внесок до:  St. Mary the Protectress Ukrainian Orthodox Church (3176 St. Paul Blvd, Rochester NY 14617). 

WE'RE BAAACK...!!! On ELECTION DAY, NOVEMBER 3rd - The next food sale date.

GREAT NEWS**** THE SISTERHOOD FOOD SALES ARE BACK ON!!!!

The next Sisterhood Food Sale will be on Tuesday, November 3rd, during the presidential election starting from 10 A.M. 

(The remaining 2020 Food Sales are scheduled for November 21st and December 19th.)

Save time,  place an advance order, which also guarantees that you'll get everything you want before it sells out.  Advance orders can be placed from our Food Sale Page.  (Click here to connect to Food Sale Page) 

As always, frozen varenyky can be purchased every Sunday in the church hall from 11:30 am - 12:30 pm.

Please Call Maria (760-4323) or Sue (820-5564) in advance for your orders.

 

U.S. Orthodox Church Directory

US Orthodox Church Directory
US Orthodox Church Directory

Visiting Out-of-State?  Moving?

(Click on Directory to gain access )

  • Search by Name of Church or Clergy or City or State
  • Filter by Radius of Mileage or Address or Zip Code
  • Filter by Jurisdiction / Diocese
Donations Appreciated

CAN YOU PLEASE HELP?

Many churches today face decreasing membership numbers - St Mary's is no different.  Our parents, grandparents and great-grandparents built one of the most beautiful Ukrainian Orthodox churches in the United States!! They did it by working hard and by making contributions... in many ways.  Why?  To give their children and future generations a special place to worship.

Many of them are no longer with us, but their dream lives on.  Your help is needed to keep their dream alive.  Our annual expenses are over $125,000.00 and are growing each year. This year, in particular, we have agressively made many needed repairs: repairs to the front steps, the renovation and painting of the interior of the church, renovation of the hall kitchen, and many other areas as well. We face the difficult task of trying to pay for all those repairs. We thank our volunteers for the enormous work done to date. Please help by volunteering your time or by making a donation.  Thank You!

Kindly send your donation, no matter the amount, to:

St Mary Ukrainian Orthodox Church, 3176 St. Paul Blvd, Rochester  NY 14617-3433

Calling All Volunteers

**  VOLUNTEERS NEEDED  **

  Don't have time every week or month?  Just an hour or two whenever would help.

Our Sisterhood needs "crimpers" to make varenyky and if you don't know how... WE'LL TEACH YOU.  Or you can make potato or cheese balls, cut out circles of dough, or help with other fun tasks.   We'll provide a meal and great conversations with a terrific group of ladies.  We get together monthly starting at 5:00 pm.  Join us whenever you can and be ready to have fun - no appointment necessary.  If you'd rather sell, serve or wash a few pots and pans, why not pop in at our monthly Food Sale - lunch will be provided.  Contact Sue Ost (820-5564) or Maria Ulici (760-4323)for the time of the next get-together.

 

The Brotherhood can also use volunteers.  Yes, they also provide meals and something to whet your whistle too.  Contact Walter (585) 748-4202 for their schedule.

 

Did You Know?

Do You Want to Live Longer?  Here's how...

Attending weekly religious services can add seven (7) years to your life, concluded Christopher Ellison in a study of 22,000 Americans at University of San Antonio last year.

More than 100 studies suggest that regular prayer, meditation and connection with a faith community can lower blood pressure, boost immune functions, improve sleep, enhance recovery from illness and lower the chance of heart disease and cancer.  Spiritual practices can thicken the brain cortext to defend against depression as well, a 2013 Columbia University study found.

Now that you know the secret, please join us Sunday.

 

Quick Links

FOOD SALES

View Dates

 Place Orders

The most delicious homemade Ukrainian Food in Rochester

HALL RENTAL INFORMATION

 

Walter Sukhenko

Cell: 585-748-4202 

 

 

ORTHODOX DIRECTORIES

Parishes Listing

Clergy Listing

 The above quick links provided by the Ukrainian Orthodox Church of the USA


Ancient Faith Radio

(Click logo to go to RUFCU's website)

 

Home Office:  Rochester, NY  ~  Nine offices available in the U.S.

UFCU has the friendliest bilingual personnel and provides the best  products, most-competitive rates and quality services. 

What more could you ask for?!?